Barion Pixel

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


1. BEVEZETÉS

T FLOTTA Hajózási és Idegenforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mint adatkezelő (a továbbiakban: T-Flotta Kft) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása, valamint az érintettek tájékoztatása céljából az alábbi adatkezelési tájékoztatót alkotják.

 • Adatkezelő megnevezése: T Flotta Hajózási és Idegenforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Adatkezelő cégjegyzékszáma: 14-09-306735

 • Adatkezelő székhelye: 8600 Siófok, Kőrösi Csoma Sándor utca 7.

 • Adatkezelő elektronikus címe:  info@tflotta.eu

 • Adatkezelő telefonos elérhetősége: -------------------------

 • Adatkezelő képviselője: ……………..ügyvezető

Társaságunk az érintetti jogok biztosítása érdekében, a személyes adatok védelmére vonatkozó alapelveknek megfelelően, önkéntesen, adatvédelmi tisztviselőt foglalkoztatnak.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) tiszteletben tartása mellett végzi.

Társaságaink a személyes adatokat bizalmasan kezelik, az adatok megőrzése érdekében megtesznek minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket.

Jelen tájékoztató útján tesz eleget a Társaságunk a Rendelet szerinti tájékoztatási kötelezettségének.

Jelen tájékoztató útján Önt tájékoztatja a személyes adatai kezelésének lényeges rendelkezéseiről.

1. WEBLAPON KERESZTÜL ÉS E-MAILBEN TÖRTÉNŐ KOMMUNIKÁCIÓ

Társaságunk a mai felgyorsult világban a kapcsolatot elsősorban elektronikus úton tartják a partnerekkel, illetve az ügyfelekkel. Ön felveheti velünk a kapcsolatot – e-mail üzenet által – a  info@tflotta.eu    és a  https://tflotta.hu/  weboldalakon található elérhetőségen keresztül.

Az Önnel történő – bármely ügyhöz kapcsolódó – elektronikus kommunikáció során a jelen pontban írtak szerint kezeljük az Ön személyes adatait.

Kezelt adatok kategóriái

név, email cím, telefonszám

Adatkezelés célja

érdeklődés, kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) a, az érintett önkéntes hozzájárulása

Az érintettek között van 18. évnél fiatalabb vagy korlátozottan cselekvő képes személy

Van

Személyes adatok különleges kategóriái

Nincs

Személyes adatok törlésére előirányzott határidő

Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

Címzett

Nincs

Hogyan jut a szervezet az adatokhoz?

Az érintett által megadott adatok

Ki jogosult hozzáférni az adathoz a szervezeten belül

ügyvezető, irodavezetők

2. HAJÓBÉRLÉS

Kezelt adatok kategóriái

név, személyi igazolvány száma, lakcím, születési dátum, születési hely, anyja neve, telefonszám, email, hajóvezetői igazolvány száma

Adatkezelés célja

Hajózási Engedély alapján üzemeltetett hajó bérbeadása

Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) b, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Az érintettek között van 18. évnél fiatalabb vagy korlátozottan cselekvő képes személy

Van

Személyes adatok különleges kategóriái

Nincs

Személyes adatok törlésére előirányzott határidő

Személyes adatokat az adott szerződéshez kapcsolódóan kezeljük, legfeljebb az elévülési idő lejártáig

Címzett

Vízirendészet számára igény esetén

Hogyan jut a szervezet az adatokhoz?

Az érintett által megadott adatok

Ki jogosult hozzáférni az adathoz a szervezeten belül

ügyvezető, irodavezetők

2. LINKEK

A T Flotta Kft. weboldalain más szolgáltatók által fenntartott oldalakra mutató linkek kerülhetnek elhelyezésre. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ilyen ugrópontok használatával más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. A T Flotta Kft. fel kívánja hívni továbbá a figyelmet arra, hogy nincs ráhatása arra, hogy más szolgáltatók betartják-e az adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az oldalak szolgáltatóinak adatvédelmi elveit, nyilatkozatát.

3. A TÁRSASÁG SZOLGÁLTATÁSAIBAN RÉSZTVEVŐ ÉRINTETTEKRŐL KÉPMÁS, VIDEÓ, HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE ÉS KÖZZÉTÉTELE

Kezelt adatok kategóriái

Képmás, videó, hangfelvétel

Adatkezelés célja

Hajóbérlés, gyerekprogramok közösségi élményeinek megörökítése és közzététele

Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) a, önkéntes hozzájárulás

Az érintettek között van 18. évnél fiatalabb vagy korlátozottan cselekvő képes személy

Van

Személyes adatok különleges kategóriái

Nincs

Személyes adatok törlésére előirányzott határidő

törlés kezdeményezéséig

Címzett

Nincs

Hogyan jut a szervezet az adatokhoz?

A szolgáltatások érintettjei, résztvevői, szervezői által

Ki jogosult hozzáférni az adathoz a szervezeten belül

bárki


Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

– Társaságaink könyvelési, számviteli kötelezettségei teljesítése tekintetében adatfeldolgozóként veszi igénybe:

Név:
Cím:
E-mail:
Telefonszám: 

weboldal üzemeltetés: 

……………………………………………

– Üzenetküldés: 

…………………………………………..

A weboldal látogatottságának mérésére, webanalitikai célok megvalósítására a Google Analytics szolgáltatását használjuk. A Google Analytics adatfeldolgozóként végzi tevékenységét, melyről részletesen a …………………………………………………………………………… címen lehet olvasni.

Adatfeldolgozóink az Ön személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

 • Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezetnek

 • Társaságaink az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

 • Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

AZ ÖN JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Tájékoztatáshoz való jog

Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a Társaság jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja a Rendelet. 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint az Ön hozzájárulása, Ön jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozik, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.Hozzáférési jog

Ön kérelmére a Társaság bármikor a későbbiekben tájékoztatja, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosítunk:

 • az adatkezelés céljai;

 • az érintett személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel Társaságaink a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 • tájékoztatjuk továbbá Önt azon jogáról, hogy kérelmezheti a Társaságtól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;

 • ha az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 • ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Ön bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Kérjük, a személyes adataiban bekövetkezett változást a Társaságainknak mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az Ön jogainak érvényesülését.

Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaságaink indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;

 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

 • a személyes adatokat a Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A Társaságaink az Ön törlési kérelmét nem teljesíti, amennyiben a további adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike miatt:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 • a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából;
  a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatok törlése véglegesen és visszaállíthatatlanul történik.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • a Társaságainknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaságaink jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak

 • az Ön hozzájárulásával,

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy

 • az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetjük.

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Ön személyes adatai kezelésének Társaságaink jogos érdeke a jogalapja, mint jelen esetben, úgy Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben Társaságaink a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Társaság jogos indokait a jelen tájékoztató adatkezelés céljára és jogalapjára vonatkozó részeiben kerül részletezésre.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását. Ön tehát jogosult kérni, hogy személyes adatait a Társaság közvetlenül egy másik adatkezelőnek küldje meg.

AZ ÖN JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND

Ön a fenti jogait az  info@tflotta.eu  címre megküldött elektronikus levelében, a Társaság székhelyére (8600 Siófok, Körősi Csoma Sándor utca 7.) eljuttatott postai levélben, illetve a Társaság irodájában ( 8600 Siófok, Fő utca 45.) személyesen tudja gyakorolni. Társaságaink az Ön kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelme alapján tett intézkedéseinkről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk. Amennyiben a kérelmét nem áll módunkban teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatjuk a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet, jogosult arra, hogy – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál. A hatóságnak ezt követően az Ön panaszát ki kell vizsgálnia és a vizsgálat eredményéről Önt értesítenie kell. A panasz megtételére Ön jogosult bármelyik európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségeit alul olvashatja.

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön a Társaságunkkal szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Társaságunk, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a Társaságaink székhelye szerinti törvényszék (Veszprémi Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel a Társasággal szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve, hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Társaság korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)

 • Posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

 • Cím: 1055 Falk Miksa utca 9-11.

 • Telefon: +36 (1) 391-1400

 • Fax: +36 (1) 391-1410

 • E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu

 • URL:  http://naih.hu